In Stockholm‎ > ‎

Who we are

Michael Mrazek

  • 1 dan Svenska Ju-jutsu Kai (trained since 1989)
  • 2nd kyu Tsutsumi Jugo Ryu (trained since 1999)
Other: Have trained Nishio Aikido about 3 years, Shotokan/Wado Ruy/Shito Ryu Karate about 3 years, Shorinji Kemp about 2 years. 

Leif Jonsson

  • 1 dan Svenska Ju-jutsu Kai (trained since 1995)
  • 2nd kyu Tsutsumi Jugo Ryu (trained since 1999)
Other: Have trained Nishio Aikido about 3 years mm...